Observation of a Luttinger-liquid plasmon in metallic single-walled carbon nanotubes

August 27, 2017

Authors: Zhiwen Shi, Xiaoping Hong, Hans A. Bechtel, Bo Zeng, Michael C. Martin, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yuen-Ron Shen, Feng Wang

Journal: Nature Photonics, DOI:10.1038/NPHOTON.2015.123

Year: 2015

Applications: Nanoscale